Rotary Hammer Combidrills

Kovov rouby kovov spojovac prvky,jmenovit oka roubk, hky, hky na hrneky, matice, zstrky, nty, zvitov tye, sevac svorky a kotvy kovov trubky pro stavebn ely podloky kabelov koncovky a svorky, kovov kovov spojky pro potrub.

Latest Projects